Verkatehdas

Puurakentaminen

Paviljonki toteutetaan puurunkoisena, ja puuta tullaan käyttämään monipuolisesti niin rakennuksen ulko- kuin sisäpuolellakin. Kaikki pilarit ja palkit tulevat olemaan liimapuuta, ja seinärakenteissa hyödynnetään ristiinlaminoituja CLT-puuelementtejä. Sekä julkisivussa että sisäpinnoissa tullaan yhdistelemään tummaa ja vaaleaa puuta.

Puun valitseminen rakennusmateriaaliksi nojaa ekologisuuteen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen, uusiutuvien luonnovarojen käyttämiseen uusiutumattomien sijaan, sekä puun ominaisuuksiin terveellisen, miellyttävän ja viihtyisän ympäristön luojana.

Havainnekuva tulevan Paviljongin aulasta. Kuvassa näkyy puurakenteita ja -pintoja.

Puurakentaminen osana ilmastonmuutoksen torjuntaa

Suomeen tulivat vuonna 2012 voimaan uudet energiatehokkuusmääräykset ja niiden osana primäärienergiaan nojautuvat energiamuotokertoimet, joiden avulla arvioidaan rakennusten kokonaisenergiankulutusta.

Kotimainen puu rakennusmateriaalina on tärkeässä roolissa rakennusmateriaalien ja -tuotteiden valmistuksesta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä.

Maailmanlaajuisten ilmasto-, ympäristö- ja luonnonvarakysymysten merkityksen kasvaessa puurakentamisella nähdään suuret kasvumahdollisuudet kerrostalorakentamisessa, julkisessa rakentamisessa, hallimaisissa rakennuksissa, silloissa, piha- ja ympäristörakentamisessa sekä lähiötalojen julkisivujen energiakorjauksissa, lisäkerros- ja täydennysrakentamisessa. Puurakennus on ekologinen valinta.

Puurakentaminen Suomessa

Suomalaista puurakentamista on kehitetty voimakkaasti 1990-luvun alusta lähtien tiiviissä yhteistyössä muiden EU-maiden kanssa. Kehitystyö on keskittynyt erityisesti puukerrostalojen rakentamiseen ja rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen.

Vaikka puu on pientalojen suosituin rakennusmateriaali, on isoja puurakennuksia rakennettu vielä verrattain vähän. Tähän mennessä yli kaksikerroksisia puisia asuinkerrostaloja on rakennettu Suomeen 62 kpl, yhteensä 1 545 asuntoa. Uusia varmoja puukerrostalokohteita on tulossa lähivuosina lisää noin 1 300 asunnon verran. Puisia monikerroksisia työpaikkarakennuksia on rakennettu kolme. Paviljonki on siis puurakentamisen etujoukoissa Suomessa.

Havainnekuva Paviljongin toisen kerroksen aulasta.

Puutalo on terveellinen ja turvallinen

Uusia puisia koulurakennuksia on rakenteilla ja vireillä noin kymmeneen kuntaan. Puiset koulurakennukset ovat yleistymässä, kun on haluttu tavoitella terveellistä ja viihtyisää sisäilmastoa.

Suomen palomääräyksiä muutettiin vuonna 1997 siten, että puun käyttö tuli mahdolliseksi rakennusten rungoissa ja julkisivuissa aina 4-kerroksisiin rakennuksiin saakka. Määräyksiä muutettiin jälleen 2011, jolloin puun käyttö tuli mahdolliseksi myös 5 – 8-kerroksisissa puurunkoisissa ja puujulkisivuisissa asuin- ja työpaikkarakennuksissa. Tästäkin huolimatta puurakennuksen palotekninen suunnittelu on edelleen betonirakennusta vaativampaa. Paviljongin huolellisella suunnittelulla olemme päässeet siihen, että kemiallisia palosuojakäsittelyjä ei juurikaan tarvita.

Akustiikka, kauneus ja kodikkuus

Arkkitehti Markku Karjalainen suoritti 1990-luvun lopussa kattavan asukaskyselyn Suomen ensimmäisissä yli 2-kerroksisissa puukerrostaloissa. Tutkimuksessa puukerrostaloja pidettiin yleisesti kodikkaina, viihtyisinä, sisäilmastoltaan hyvinä, toimivina, arkkitehtuuriltaan onnistuneina, paloturvallisina ja ilmaääneneristävyydeltään hyvinä.

Ympäristöministeriö teetti 2016 laajan puukerrostalojen asukas- ja rakennuttajakyselytutkimuksen. Asukkaat luonnehtivat puutaloa yleisimmin seuraavasti: ”Häiritsevät äänet vähäisempiä, hyvä ääneneristys”, ”Hyvä sisäilma”, ”Viihtyisyys ja kauneus” sekä ”Lämminhenkisyys ja kodikkuus”. Kaikkien kohteiden rakennuttajien mielestä kohteet ovat hyvin onnistuneita ja niiden käytön aikana palaute on ollut positiivista.

Samat ominaisuudet ovat tärkeitä myös Paviljongin tuleville käyttäjille. Tilojen hyvä akustiikka ja sisäilma, kauneus ja kodikkuus luovat puitteet onnistuneille ja ikimuistoisille tapahtumille.

Havainnekuva Paviljongin julkisivusta kaakkoon.Lähteenä käytetty:
www.puuinfo.fi/puutieto/puurakentaminen
Lisätietoa mm. ekologisuudesta, rakenteista, äänieristyksestä ja paloturvallisuudesta samasta osoitteesta.