Hämeenlinnan kaupunki

Liiketoimintasuunnitelma

”Verkatehtaan alue on mielettömän näköinen. Rakastan vanhaa tehdasnäkymää ja välillä tulee jopa olo, että olisi ulkomailla, joka on hyvä juttu. Verkatehtaan kaikki tilat, joissa olen ollut, ovat siistejä ja esteettisestikin hyvin kiehtovia. Verkatehtaan alue on siitä hyvä, kun suurin osa Hämeenlinnan kulttuuriin liittyvät tapahtumat ja muut ovat yhdessä paketissa, jossa on helppo suunnistaa ja jonne on helppo tulla.”
– Yleisömielipide, Verkatehtaan yleisötutkimus 2013

Tiivistelmä liiketoimintasuunnitelmasta 2014 – 2018

1. Yleistä

1.1 Yhtiön toimiala, omistus ja toiminnan luonne

Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy:n yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala on kulttuuri- ja kongressikiinteistöjen ja -tilojen omistus, hallinta, vuokraus, rakennuttaminen, kunnossapito ja hoito sekä tietoliikenne-, viestintä-, ohjelma-, ravintola- ja yleisöpalvelut sekä edellä mainittujen toimialojen tutkimus-, kehittämis-, koulutus- ja konsultointitoiminta. Yhtiö on perustettu vuonna 2006. Hämeenlinnan kaupunki omistaa yhtiön kaikki osakkeet.

Verkatehdas -yhtiön toiminta on liiketoiminnallisesti orientoitunut. Yhtiö toimii avoimilla markkinoilla ja yhtiön toiminta kohdistuu rajoittamattomaan joukkoon asiakkaita ja kuluttajia.

Kiinteistöjen tuotoilla katetaan kiinteistöistä aiheutuneet menot, mukaan lukien lainojen lyhennykset ja korot.

1.2 Kulttuurikaupunginosa

Hämeenlinnan kaupunki kehitti Verkatehtaan alueesta kulttuuri- ja kongressikeskuksen vuosina 2001 – 2010. Päärakennus sisältäen mm. Vanaja-salin otettiin käyttöön 2007. Viimeisin suuri rakennushanke, Hämeenlinnan teatterin uusi päänäyttämö, valmistui 2010. Alueen kulttuuri- ja kongressirakentamiseen investoitiin 46,5 miljoonaan euroa.

Alueen rakentamista ja toiminnan käynnistämistä ohjasi hankkeen alussa kehitetty Uuden sukupolven kulttuuri- ja kongressikeskus –konsepti. Konseptissa oli kysymys uudesta innovaatiosta niin rakenteiden kuin toiminnallisuudenkin osalta. Verkatehtaasta on kehittynyt Hämeenlinnan kulttuurikaupunginosa.

1.3 Verkatehtaan alue

Verkatehtaan kiinteistöön kuuluu 3,8 ha tontti ja 14 rakennusta, joista kolme on uudisrakennuksia. Vanhin rakennus on 1830-luvulta ja uusin valmistui 2010. Tilaa kiinteistössä on hieman alle 30.000 k-m2 ja noin 145.000 m3.

Alueella on vuoden 2014 alussa 44 yrityksen, ammatinharjoittajan yhteisön ja julkisen laitokset toimitilat ja alueen välitön työllisyysvaikutus on noin 320 henkilötyövuotta. Lyhytaikaisen vuokrauksen asiakasvolyymi on n. 300 asiakastapahtumaa vuodessa.

Alueelle kohdistuvien käyntien vuotuinen määrä on keskimäärin 450.000 käyntiä, joista n. 30 % on alle 18-vuotiaiden käyntejä.

2. Visio ja missio 2014 – 2018

Visio 2014 – 2018

Kulttuuri on tärkeimpiä asioita kansalaisille ja Hämeenlinnan kaupungille. Verkatehdas on paikka, jossa kulttuuri on läsnä. Verkatehdas on Hämeenlinnan elinvoimaisuuden olennainen osa.

Verkatehdas on Suomen vetovoimaisimpia ja ammattitaitoisimpia paikkoja toteuttaa kulttuuri-, kokous-, kongressi-, politiikka- ja yritystapahtumia ja osallistua niihin.

Missio 2014 – 2018

 1. Vuosien 2014-2018 tehtävä on uudistaa palvelukonsepteja. Kuluttaja- ja asiakastarpeet ovat huomion keskipisteessä intensiivisesti. Palvelujen tehokas toteutus ja synergioiden hyödyntäminen sekä toimitilaresurssien järkevä hallinta varmistavat voimavarojen kohdentamisen sisältöjen tuotannon ja tarjonnan määrän ja laadun ylläpitämiseksi.
 2. Verkatehtaan alueesta muodostuu erityisesti näyttely-, yritys- ja yhteiskunnallisille tapahtumille yhtä vetovoimainen ja haluttu tilaisuuksien järjestämispaikka kuin Vanaja-salista on tullut kulttuuritoimijoille.
 3. Verkatehdas tarjoaa toimitiloja ja reilut toimintaehdot sekä vetovoimaisen ympäristön luovan alan yrityksille ja ammatinharjoittajille sekä eitutkintoon johtava koulutustoiminnalle.

3. Verkatehdas -yhtiön toiminta

3.1 Ydinliiketoiminta

Verkatehtaan kiinteistö

Yhtiö ylläpitää ja kehittää Verkatehtaan kiinteistöä. Verkatehdas on merkittävä kulttuuri- ja kongressitoimintaa sekä luovan alan liiketoimintaa palveleva voimavara. Yhtiön suurin tulonmuodostaja on toimitilavuokraus.

Kulttuuri- ja kokoustoimintaa palveleva liiketoiminta

Yhtiön lyhytaikaisesta vuokrauksesta saama liikevaihto koostuu toisaalta sekä liikehuoneiston vuokratulosta että vuokraukseen kuuluvista myytävistä palveluista: tilaisuuksien suunnittelu, esitys- ja kokoustekniikka, lippukauppa, ravintola, aula- ja turvallisuuspalvelut – tosin sanoen kokonaisuuden on vastattava asiakkaiden tarpeisiin. Lyhytaikainen vuokraus ei ole mahdollista ilman siihen kuuluvaa palveluliiketoimintaa.

Palveluliiketoiminnan kysyntään liittyy kaksi erityistä piirrettä: voimakas kausivaihtelu ja ennustettavuuden vaikeus. Kumpaankin ominaisuuteen vastaaminen edellyttää organisaatiolta erityistä ketteryyttä.

3.2 Lisäarvoa kulttuuritarjonnan uudistumisesta

Kun Verkatehdas -yhtiö toteuttaa ydinliiketoimintaansa kulttuurituottajien palvelemisena, syntyy Vanaja-saliin merkittävä ja monipuolinen musiikkiin painottuva kulttuuritarjonta, joka avautuu vetovoimaisena kulttuuripalveluna.

Tarjonnan rakentuessa vierailuista ja muista lyhytkestoisista tapahtumista ja projekteista ohjelmisto on alati uudistuvaa ja ajankohtaista.

Verkatehtaan alueen rakentaminen loi uutta kulttuuripalvelujen kapasiteettia, joka on otettu tehokkaaseen käyttöön. Kulttuurin kulutus on merkittävästi kasvanut ja kuluttajien joukko laajentunut.

Kulttuuripalvelujen monimuotoisuuden hyväksi

Verkatehdas -yhtiö ottaa sisältöjen tuotantovastuun itselleen harvoin. Yhtiö on sen sijaan suuntautunut edistämään yhteistyön kautta syntyviä ja/tai toteutuvia sisältöhankkeita, joissa kaikki osapuolet osallistuvat hankkeen riskien kantamiseen. Tavoitteena on kulttuuripalvelujen monimuotoisuuden ja kiinnostavuuden lisääminen. Yhteistyöhankkeet saattavat myös edistää paikallisten ammattimaisten kulttuurituotantojen syntymistä ja hakeutumista maakuntaa laajemmille markkinoille. Kansallisen tason yhteistyöhankkeet kertovat myös Hämeenlinnan kaupungista ja Verkatehtaan alueen merkityksestä.

4. Asemoituminen markkinoille

Verkatehtaan alue avautuu markkinoille neljän erilaisen asiakas- ja kuluttajanäkökulman kautta.

1. Paikalliset kulttuurikentän organisaatiot ja luovan alan yritystoiminta ja ammatinharjoittajat

 • toimitilojen hankkiminen ja hyötyä antavien palvelujen ja synergiaetujen hankkiminen
 • Verkatehtaan tehtävänä on toimintaolosuhteiden luominen ja ylläpito

2. Yleisöt, kuluttajat

 • tarjonnan, osallistumisen ja harrastusten etsintä
 • Verkatehtaan tehtävänä on alueen vetovoiman ylläpito

3. Ammattimaisesti toimivat artistit/tuottajat ja kulttuurilaitokset

 • maksavan yleisön hakeminen

4. Kokous- ja kongressijärjestäjät, yritystapahtumat, yhteiskunnallinen toiminta

 • fasiliteetin käyttäminen asiakkaan omien intressien edistämiseen

5. Ansainnasta ja rahoituksesta

Liiketoiminnalliset lähteet

 • Kiinteistöliiketoiminta on pääosassa. Toimintaa harjoitetaan liiketoiminnallisin perustein.
 • Merkittävimmät tuotot kertyvät toimitilavuokrauksesta eli pitkäaikaisesta vuokrauksesta. Hintatason tulee vastata Hämeenlinnan markkinahintaisia, kohtuullisia vuokria. Vuokrat sidotaan Tilastokeskuksen ylläpitämään kiinteistökustannusten indeksiin (KKI).
 • Lyhytaikainen vuokraus on näkyvää ja monella tavalla se tekijä, joka toteuttaa Verkatehtaan alueen moninaisuuden mielikuvaa. Lyhytaikaisen vuokrauksen kautta toteutuu myös Verkatehdas –yhtiön (Vanaja-salin) rooli kulttuuripalveluja tarjoavana laitoksena.

Julkiset lähteet

 • Yhtiö saa suoraa toiminta-avustusta Hämeenlinnan kaupungilta Avustukset ovat muodostaneet alle 20 % kaikesta yhtiön tulovirrasta. Avustusten volyymi on ollut laskeva. Tavoitteena on, että avustusten osuus tulovirrasta pienenee. Oletus on, että avustukset pienenevät n. 20.000 €/v, joka tulee siis kompensoida myynnin tuotoilla. Viidessä vuodessa vähennyksen kumulatiivinen vaikutus on -200.000 €.
 • Yhtiön saamasta vuokratulosta suuri osa on peräisin julkisrahoitteisilta toimijoilta, joiden rahoittajina toimivat sekä valtio että Hämeenlinnan kaupunki lähes yhtäläisin osuuksin. Vuoden 2011 tilinpäätösten mukaan tehdyssä selvityksessä kaikkien julkisrahoitteisten laitosten maksamien vuokrien osuus n. 33 % yhtiön kokonaistuotoista. Oletus on, että tulevaisuudessa julkisrahoitteisten organisaatioiden toimintaehdot kiristyvät ja tämän vaikuttaa näiden toimijoiden vuokranmaksukykyyn.

6. Liiketoiminnan strategia

6.1 Strategia

6.1.1 Verkatehdas -konsepti vuonna 2014

Julkisen, kaupallisen ja kansalaislähtöisen tasavertainen läsnäolo alueella

 • Verkatehdas yhtiö kohtelee kaikkia asiakkaita yhdenvertaisesti

 • Yhtiön voimakas intressi on, että kaikki kolme em. yhteiskunnallisesti merkittävää toimintamuotoa ovat alueella aktiivisesti läsnä

Laaja-alainen näkemys kulttuurista

 • Kulttuurin käsitteen alle tavallisesti luettujen taiteen ja viihteen lisäksi kulttuurisena toimintana nähdään ja arvostetaan monenlaisia yhteisöllisiä kanssakäymisen muotoja kuten politiikkaa, kokouksia, opiskelua jne.

Yleisökeskeisyys

 • Verkatehdas –yhtiö ei arvota tai valitse yleisön puolesta kulttuurin sisältöjä

 • Verkatehtaan alueella on mahdollisimman laaja tarjonta erilaisia yleisöjä kiinnostavia sisältöjä ja mahdollisuuksia

 • Saavutettavuuden järjestäminen

 • Kuluttajaorientoitunut viestintä

 • Uskottava ja kriittinen yleisötutkimus

Kiehtova ympäristö

 • Kiehtovan ympäristön tekijöitä ovat sekä ympäristön fyysiset ominaisuudet että ympäristössä tapahtuva moninainen toiminta

 • Alueelle sijoittuvat toimijat täydentävät alueen tarjontaa, osaamista sekä mahdollisuuksia ja sopivat luonteeltaan Verkatehdas –kokonaisuuteen

 • Toimijat voivat tukeutua toisiinsa ja muodostaa uudenlaisia kombinaatioita ja innovaatioita paitsi kulttuurialoilla myös muun yhteiskunnallisen toiminnan ja elinkeinojen alueilla

 • Ympäristövastuuta kannetaan erityisesti vaalimalla hyvää arkkitehtuuria, toteuttamalla tehokasta energiataloutta sekä pitämällä kiinteistöstä hyvää huolta

 • Alue kuuluu Kansalliseen kaupunkipuistoon

Mukana maailmassa

 • Verkatehtaan alue on kansallisesti merkittävä kulttuurikeskus Hämeessä

 • Se on paikka tavoittaa kantahämäläiset yleisöt

 • Se on paikka kantahämäläiselle kulttuurielämälle ponnistaa laajemmille markkinoille

 • Se on paikka kantahämäläiselle elinkeinoelämälle hyödyntää kulttuurin hyväksi tehtyjä rakenteita ja investointeja

Verkatehdas -yhtiö on sateenvarjo-organisaatio

 • Verkatehdas –yhtiö toimii konseptilähtöisesti tehdessään päätöksiä toimitilojen vuokraamisesta ja fasiliteettien kehittämisestä

 • Verkatehdas –yhtiö ei puutu toimijoiden sisältöihin tai tavoitteisiin

 • On olennaisen tärkeätä, että toimijoilla on omat brändinsä, joista toimijat vastaavat itsenäisesti

 • Tarjoaa yhteisiä palveluita ja/tai toimintaa kuten viestintää, lippukauppaa, turvallisuutta, kiinteistönhoitoa jne. Toimijat päättävät itsenäisesti osallistumisestaan

 • Verkatehdas –yhtiö reagoi tarvittaessa ja pyrkii edistämään alueen toimijoiden yhteistyöhankkeita. Yhtiö voi myös toimia aloitteellisesti erilaisten yhteistyöhankkeiden ja kohtauttamisten suhteen (esim. Kulttuuripooli – yritysyhteistyöohjelma, verkostotuottamiseen perustuvat tapahtumat).

6.1.2 Luova ympäristö – Ketterä kiinteistö

Luovan työn ja osallistumisen ympäristö on viihtyisä, terveellinen ja turvallinen. Se sallii yhteisöllisyyden, mutta ei pakota siihen. Verkateh-taalla olennaista on, että tila on laajojen kuluttajaryhmien saavutettavissa.

Luova ympäristö on attraktiivinen luovalle työlle eli luovan työn prosesseille ja tuloksille. Luova ympäristö tukee uuden löytämistä: uusien kombinaatioiden, innovaatioiden ja uudenlaisen käytön keksimistä.

Luova ympäristö edistää luovan työn vapautta. Luovan ympäristön hallinto ei ohjaa sisältöjä, vaan tarjoaa turvalliset ja ennakoitavissa olevat ehdot toiminnalle, on valmis ottamaan riskejä ja pystyy toimimaan joustavasti.

Verkatehdas -yhtiön keskeinen strateginen tehtävä on huolehtia kiinteistön suorituskyvystä ja konseptiperusteisesta kiinteistön kehittämisestä.

6.1.3 Kuluttajaa kiinnostava osoite

Useat erilaiset kuluttajaryhmät tunnistavat itselleen merkityksellisiä sisältöjä ja mahdollisuuksia Verkatehtaan alueella. Kuluttajat ovat kiinnostuneita ja seuraavat aktiivisesti Verkatehtaan alueen toimintaa ja palveluita.

6.1.4 Ammattimainen asiakaspalvelu

Verkatehdas –yhtiön vahvuus on ammattimainen työskentely. Se perustuu asiakkaan merkitysten ja tavoitteiden tunnistamiseen ja ammatti-maiseen työskentelyyn näiden taloudellisten ja/tai toiminnallisten arvojen toteuttamiseksi. Asiakas kokee saavansa hyvän vastineen tekemälleen ratkaisulle käyttää Verkatehdasta.

Palveluprosessin ammattimaisuus koostuu henkilöstön ammattitaidosta ja palveluasenteesta, kunnollisista työvälineistä sekä palveluprosessien sujuvuudesta ja tasalaatuisesta suoriutumisesta kerta toisensa jälkeen.

Palvelu tapahtuu liiketoiminnallisesti terveellä ja perustellulla tavalla.

6.1.5 Reaktiivinen suhde kulttuuripolitiikkaan

Verkatehdas -yhtiö ei aktiivisesti pyri vaikuttamaan kulttuuripolitiikan suuntaan tai painotuksiin Hämeenlinnassa. Yhtiö ei anna avustuksia eikä tarjoa alihinnoiteltuja palveluja tai muita vastikkeettomia etuuksia.

6.2 Strategian jalkautus

Yhtiö rakentaa asiakkaan ja yleisön tarpeita tyydyttäviä palvelukokonaisuuksia. Tärkeintä on asiakkaan ja tämän yleisön kohtaamisen onnistuminen.

Suhde asiakkaaseen

Asiakas on se, joka vuokraa tiloja ja ammattimaista palveluosaamista omien tavoitteittensa toteuttamiseksi.

Toimitilavuokrauksessa noudatetaan konseptiehtoisuutta: Asiakas sopii Verkatehtaan alueen toiminnalliseen kokonaisuuteen.

Lyhytaikaisessa vuokrauksessa asiakkuuksia arvioidaan ja ohjataan vain yleisesti hyväksyttyjen eettisten normien ja toiminnan turvallisuuden perusteella.

Verkatehdas -yhtiö tarjoaa asiakkailleen ympäristön, jollaista ei ole helppo löytää muualta.

Verkatehdas -yhtiö ei arvota asiakkaiden toimintaa eikä puutu asiakkaiden tuottamiin sisältöihin.

Suhde yleisöihin

Yleisöille eli asiakkaan vieraille Verkatehdas tarjoaa tyydyttävän kokemuksen. Osallistuminen on kokonaisuus, joka muodostuu viestinnästä, saapumisesta Verkatehtaalle, tapahtuman odotuksesta ja siihen osallistumisesta ja alueelta poistumisesta. Yleisöt kokevat Verkatehtaan helposti lähestyttäväksi ja turvalliseksi paikaksi.

Verkatehdas – alue ja sisällöt – avautuu kuluttajalle kiinnostavana kohteena, jonka tarjontaa ja tapahtumia kannattaa seurata. Useat erilaiset kuluttajaryhmät tunnistavat alueelta itselleen merkityksellisiä sisältöjä ja mahdollisuuksia. Mitä laajemmat ja erilaisemmat kuluttajaryhmät ovat Verkatehtaasta kiinnostuneita, sitä vahvempia ovat sekä Verkatehdas -kokonaisuus että sen yksittäiset tuottajat ja toimijat.

Kulttuuri on merkityksellinen vapaa-ajan toiminto suurelle joukolle kuluttajia. Yksi tärkeimmistä. Se toki kilpailee kuluttajan aikabudjetista, mutta ei kuitenkaan siten, että kulttuurin kokonaiskulutus/henkilö suuresti vaihtelisi. Se vaihtelee enemmän, mihin kuluttajien valinnat kohdistuvat ja milloin kuluttajat tekevät päätöksiä osallistumisestaan.

Menestyksellisen kuluttajasuhteen rakentamiseksi tulee:

 • ottaa pysyvä näkyvyys (”tila”) kuluttajien kiinnostuksessa
 • tarjonnan on pysyttävä esillä pitkiä aikoja
 • viestinnän ja osto-/liittymismahdollisuuksien on perustuttava monikanavaisuuteen