Hämeenlinnan kaupunki

Liiketoimintasuunnitelma

”Verkatehtaan alue on mielettömän näköinen. Rakastan vanhaa tehdasnäkymää ja välillä tulee jopa olo, että olisi ulkomailla, joka on hyvä juttu. Verkatehtaan kaikki tilat, joissa olen ollut, ovat siistejä ja esteettisestikin hyvin kiehtovia. Verkatehtaan alue on siitä hyvä, kun suurin osa Hämeenlinnan kulttuuriin liittyvät tapahtumat ja muut ovat yhdessä paketissa, jossa on helppo suunnistaa ja jonne on helppo tulla.”
– Yleisömielipide, Verkatehtaan yleisötutkimus 2013

Liiketoimintasuunnitelman 2018–2022 tiivistelmä

Liiketoimintasuunnitelma ja -strategia on hyväksytty Verkatehdas Oy:n hallituksessa 15.6.2018.

VERKATEHDAS – Kulttuurikaupunginosa

Hämeenlinnan kaupunki kehitti Verkatehtaan alueesta kulttuuri- ja kongressikeskuksen vuosina 2001–2010, jolloin alueen rakentamiseen investoitiin 46,5 milj. euroa. Verkatehtaasta kehittyi Hämeenlinnaan kulttuurikaupunginosa.

Kulttuuri toteutuu Verkatehtaalla hyvin laaja-alaisesti. Taiteen, viihteen ja taidekasvatuksen lisäksi alueen aktiviteetteihin kuuluu yritystapahtumia, juhlia, politiikkaa, kokouksia, opiskelua jne. Verkatehdas-yhtiö ei arvota sisältöjä yleisön puolesta, vaan alueelle tavoitellaan aina mahdollisimman laajaa tarjontaa erilaisia yleisöjä kiinnostavia sisältöjä ja mahdollisuuksia.

Verkatehtaan alue on kansallisesti merkittävä tapahtumapaikka Hämeessä. Alueelle kohdistuvien vierailujen vuotuinen määrä on 580.000 käyntikerran tasolla. Kantahämäläinen elinkeinoelämä hyödyntää kulttuurin hyväksi tehtyjä rakenteita ja investointeja. Osana kantahämäläistä matkailuklusteria Verkatehdas on voimavara, jonka toiminta tarjoaa matkailuelinkeinolle liiketoimintamahdollisuuksia.

Tapahtumien tekijöille Verkatehdas on kiehtova ympäristö, joka tarjoaa ammattimaisen palvelun tapahtumien toteuttamiseen. Kiinnostavan ympäristön tekijöitä ovat sekä alueen fyysiset ominaisuudet että siellä tapahtuva moninainen toiminta. Vuonna 2018 Verkatehtaan kiinteistöön kuuluu 3,8 ha tontti ja 14 rakennusta, pinta-alaa on noin 30.000 br-m2. Vuonna 2020 päärakennus laajentuu n. 2.600 br-m2 suuruisella yritystapahtumien, näyttelyjen, juhlien ja kokousten tarpeita palvelevalla rakennuksella.

Verkatehtaan alueelle sijoittuu julkisen palvelun, kaupallisen ja kansalaislähtöisen toiminnan harjoittajia. Alueella on vuoden 2018 alussa 40 yrityksen, ammatinharjoittajan, yhteisön ja julkisen laitoksen toimitilat. Alueen välitön työllisyysvaikutus on noin 350 henkilötyövuotta. Lyhytaikaisen vuokrauksen asiakasvolyymi on n. 300 asiakastapahtumaa vuodessa. Verkatehdas-yhtiö on sateenvarjo-organisaatio toimien konseptilähtöisesti tehdessään päätöksiä toimitilojen vuokraamisesta ja fasiliteettien kehittämisestä. Verkatehdas-yhtiö ei puutu toimijoiden sisältöihin tai tavoitteisiin.

 Omistajapolitiikan 2018–2021 linjauksia

Verkatehdas-yhtiö on osa Hämeenlinnan kaupunkikonsernia, ja Hämeenlinnan kaupunki omistaa yhtiön kaikki osakkeet. Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston 14.5.2018 hyväksymässä omistajapoliittisessa ohjelmassa Verkatehdas-yhtiöstä todetaan mm. seuraavaa:

Yhtiön tärkeimpänä tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Verkatehtaan kiinteistöä ja palveluita kulttuuri- ja kongressitoiminnan, luovan alan ja oppimisen keskuksena. Yhtiön liiketoiminnan ydin on toimitilojen pitkäaikainen vuokraus ja tapahtumatoiminnan palveleminen.

Yhtiön toteuttaman liiketoiminnan kautta syntyy merkittävä määrä kaikille avoimia kulttuuripalveluita, joiden tuottajat ovat Verkatehdas-yhtiön asiakkaita. Verkatehdas-yhtiö voi tuottaa myös kulttuurisia sisältöjä.

Yhtiö toimii avoimilla markkinoilla ja sen toiminta kohdistuu rajoittamattomaan määrään asiakkaita. Yhtiön kaupallisen toiminnan tulee olla kannattavaa, laadukasta ja kustannustehokasta.

VISIO ja MISSIO 2018–2022

VISIO

Verkatehdas on Suomen vetovoimaisimpia paikkoja järjestää tapahtumia. Verkatehdas-yhtiö on tunnustettu, menestynyt ja kilpailukykyinen toimija tapahtumateollisuuden markkinoilla Etelä-Suomessa.

Luovuus ja yrittäjyys ovat Verkatehtaalla aina läsnä. Se tarkoittaa lasten ja nuorten vahvaa kulttuurikasvatusta, start-up-yritysten ja jaettujen työtilojen verkostoja ja kulttuurilaitosten aktiivista toimintaa.

MISSIO

Tärkein Verkatehdas-yhtiön hallitsema resurssi on Verkatehdas-kiinteistö. Kiinteistöä pidetään aktiivisesti hyvässä kunnossa ja sen käyttöä kehitetään toteuttaen samanaikaisesti Verkatehdas-yhtiön asiakkaiden, yhtiön oman liiketoiminnan ja Hämeenlinnan kaupungin etuja ja tarpeita.

Nykyaikaistetaan mielikuva Verkatehtaasta kulttuuri- ja kongressi-keskuksesta Tapahtumataloksi, jossa Tapahtuma kattaa laajasti kulttuuritilaisuudet, juhlat, kokoukset ja yritystapahtumat. Tapahtumat ovat ihmisten tarkoituksellista kohtaamista, ja Verkatehdas tarjoaa laadukkaan paikan ja palvelut tälle keskinäiselle vuorovaikutukselle. Digitaalisuudella on rajansa – Elämä on liveä!

Verkatehdas ylläpitää aitoa kulttuurikaupunkia ja luo elämää kaupunkikuvaan. Kulttuuri on kansalaisille tärkeä osa viihtyvyyttä ja tyydyttävää elämää, ja sen kulutus kasvaa entisestään.

Yhä suurempi osuus kulttuuritapahtumista ja -palveluista tuotetaan markkina-ehtoisesti. Verkatehdas-yhtiön on pysyttävä tässä kehityksessä edelläkävijänä reagoiden aktiivisesti ja jopa aloitteellisesti toiminta-ympäristössään tapahtuvaan kehitykseen.

STRATEGIA

Yhtiön ydinliiketoimintaa ovat toimitilaliiketoiminta ja tapahtumaliiketoiminta. Yhtiö lisää vuosina 2018–2022 aktiivisuuttaan kulttuuriliiketoiminnan eli sisältöjen tuotannon ja jakelun alueella.

Toimitilaliiketoiminta

Toimitilaliiketoiminnan valinnat painottavat vuokralaisten sopivuutta yhteisöön ja toiminnallisten synergioiden syntymistä ja alueen asiakasvirtojen kasvamista.

Tapahtumaliiketoiminta

Yhtiö tunnistaa asiakkaan tavoitteet. Yhtiö työskentelee ammattimaisesti asiakkaan tavoitteiden laadukkaan toteutumisen hyväksi. Palvelujen ostaminen on asiakkaalle helppoa.

Kulttuuriliiketoiminta

Kulttuuristen sisältöjen runsaus ja monipuolisuus on olennaista Verkatehtaan alueen vetovoimaisuuden ja uskottavuuden kannalta.

Tämä toteutuu suurelta osin ydinliiketoiminnan eli toimitila- ja tapahtumaliiketoiminnan onnistumisen tuloksena. Uusien yleisöjen tavoittaminen ja sitouttaminen Verkatehtaan kuluttajiksi sekä Verkatehtaan vaikutusalueen laajentaminen ovat keskeisiä strategisia tehtäviä.

Viestintä

Viestintä rakentaa mielikuvaa Verkatehtaasta kiinnostavana tapahtumapaikkana. Verkatehdas näyttäytyy helposti lähestyttävänä matalan kynnyksen osoitteena, jonne kaikilla ihmisillä on lupa tulla – myös ilman pääsymaksua. Viestintä edistää Verkatehdas-yhtiön liiketoimintaa ja tulovirtojen kasvattamista sekä koko Verkatehtaan alueen kehittymistä kiinnostavana kaupunkikulttuurin kohteena.

Viestintä varmistaa myös ”kotirintaman” tuen pitämällä kaupunkilaiset, omistajan, sidosryhmät ja tiedotusvälineet tietoisina yhtiön tilasta, kehityksestä ja ajankohtaisista asioista.

Kulttuuripolitiikka

Yhtiö osallistuu keskusteluun silloin ja siltä osin kuin kulttuuripoliittinen keskustelu suoraan koskee yhtiön toimintaa sekä kun yhtiön erityisesti halutaan osallistuvat kulttuuripoliittiseen keskusteluun. Yhtiö ei omaksu aktiivista ja aloitteellista roolia Hämeenlinnan kulttuuripolitiikan suunnittelussa. Yhtiö ei anna avustuksia eikä tarjoa maksuttomia palveluita.

ANSAINTA JA RAHOITUS

Liiketoiminnalliset lähteet

Toimitilaliiketoiminta

Yhtiön tärkein tulolähde on taloudellisesti kannattava ja markkinaehtoinen toimitilavuokraus. Hintataso vastaa vähintään markkinahintaisia, kohtuullisia vuokria Hämeenlinnassa ja se sidotaan Tilastokeskuksen ylläpitämään kiinteistökustannusten indeksiin (KKI). Vuokralaisten valinta tapahtuu konseptiperusteisesti eli toiminta sopii Verkatehtaan kokonaisuuteen ja täydentää alueelta löytyvää osaamista ja palveluita.

Tapahtumaliiketoiminta

Verkatehdas tarjoaa ammattimaisia palveluita erilaisia tapahtumia ja juhlia sekä messutoimintaa varten. Asiakkaalle tarjotaan sellainen palvelupaketti, joka sisältää asiakkaan näkökulmasta tapahtuma toteuttamiseen tarvittavan kokonaisuuden. Voimavarojen muutos 2020 on merkittävä, kun päärakennuksen laajennus otetaan käyttöön. Toimintaa kehitetään pois vanhanaikaisesta tilavuokrauksesta kohti palvelujen myyntiä.

Kulttuuriliiketoiminta

Verkatehdas-yhtiö toimii sisällöntuottajana markkinaehtoisesti. Omariskiset tuotannot rahoitetaan myyntituotoilla. Kun tuotantoja toteutetaan muun osapuolen lukuun tai tilauksesta, palveluun sisältyy aina kohtuullinen kate.

Julkiset lähteet

Yhtiön saamasta vuokratulosta merkittävä osa on peräisin julkisrahoitteisilta toimijoilta, joiden rahoittajina toimivat sekä valtio että Hämeenlinnan kaupunki lähes yhtäläisin osuuksin. Vuoden 2014 tilinpäätösten mukaan tehdyssä selvityksessä kaikkien julkisrahoitteisten laitosten maksamien vuokrien osuus oli 43 % yhtiön kokonaistuotoista.

Yhtiö saa suoraa toiminta-avustusta Hämeenlinnan kaupungilta. Avustukset ovat muodostaneet n. 15 % kaikesta yhtiön tulovirrasta. Avustusten rahallinen volyymi on toistaiseksi ollut laskeva.

Paviljonki-hanke tulee kuitenkin muuttamaan tilanteen noin 10–12 vuoden ajaksi, jolloin yhtiön tule kasvattaa avustuksen määrää selviytyäkseen investointilainan koroista ja poistoista.

Investointien rahoittaminen

Yhtiö ei voi pantata omaisuuttaan eikä siten voi käyttää vahvaa tasettaan rahoituksen järjestämiseen investointeihin tai liiketoiminnallisten riskien hallintaan. Merkittävät investoinnit tehdään kaupungin suostumuksella ja takauksella.

Verkatehdas–investointien osana hankitut esitystekniset laitteet ja järjestelmät tulevat asteittain käyttöikänsä päähän ja tarvitsevat uusimista tai peruskorjauksia. Ao. omaisuus kuuluu kaupungille. Laitteiden poistuminen ja korvaaminen tulee sopia kaupungin kanssa.

Verkatehdas-yhtiön omana toimintana tehtävien peruskorjaus-investointien varat kerätään kassaan ennen investointiin ryhtymistä.